Геоісторія

Напрям міждисциплінарного дослідження, який об’єднує історію й географію. Досліджує глибинні зміни суспільних структур, що існують тривалий час у рамках суспільних систем великої протяжності (період зміни інституцій-2, цивілізацій, духовного життя тощо) у соціальному часі і географічному просторі (дослідження матеріальних, соціально-економічних, ментальних і соціологічних явищ і процесів).

Методологічна основа геоісторії.:

  • системно-структурний і структурно-функціональний підходи;
  • принципи глобальності, єдності і системності при аналізі розвитку історичних процесів у часі та просторі, динамізмі й повноти суспільних процесів у процесі взаємодії людини з природою.

Ґрунтується на положенні про те, що “пізнання історичної дійсності можливо лише в органічній єдності всіх її просторово-часових проявів” (Афанасьев, 1980).

Відповідно до концепції Ф. Броделя ландшафти та інші географічні структури визначають рамки діяльності людини, шляхи сполучення, а, відповідно, і торгівлі; розміщення і зростання міст. На їх основі виникають повільно змінні економічні й соціальні суперструктури: суспільство, держава, цивілізація. Вони слугують фундаментом для порівняно швидко змінних, кон’юнктурних політичних подій, співставних за своєю тривалістю з часом людського життя. Оригінальність і новаторство запропонованого Ф. Броделем підходу до вивчення минулого спиралось насамперед на концепцію «довгої тривалості» (французькою мовою «long durée»).

В основі методики лежить метод історичної синхронізації.

Синтез ідей французької наукової школи географії людини та історіографічної наукової школи “Анналів”.

Заснував Ф. Бродель (1949).

Джерела:
  1. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. – М., 1980. – С.114. 
  2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV—XVIII ст.: у 3-х т. — Київ, 1997
  3. Бродель Ф. Ідентичність Франції: у 3-х кн. — Київ, 2013, 2014., 2017
  4. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: у 3-х частях. — М., 2002, 2003, 2004
  5. Бродель Ф. Динамика капитализма. — Смоленск, 1993. — 123 с.
  6. Бродель Ф.  Грамматика цивилизаций. — М., 2008. — 552 с.
  7. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької географії у 70 — 80-х роках ХХ століття // Український географічний журнал. — 2004. — № 3. — С. 74–81.
  8. Смирнов В.П. Фернан Бродель: жизнь и труды / Французский ежегодник. 2002 г. — М.: Наука, 2002. - http://annuaire-fr.narod.ru/statji/Smirnov-2002.html#_ftn41

При посиланні застосовувати:

Геоісторія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/49 (дата звернення: 20.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.